ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

ทฤษฎีบท ถ้าP1 (x1, y1) และ P2 (x2, y2) เป็นจุดในระนาบ

      ระยะทางระหว่างจุด P1 และ P2 เท่ากับ  
  
         
                         
                       

พิสูจน์     
ลากส่วนของเส้นตรงP1Q และ P2Q ให้ขนานกับแกน X และแกน Y ตามลำดับ
จุด Q จะมีพิกัดเป็น (X2, Y1) และมุม P1QP2 เป็นมุมฉาก
จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส จะได้ว่า
                       

    
ตัวอย่างที่ 1     จงหาระยะทางระหว่างจุด P1(1, 7) และ P2(-5, 2)